محور های پیش نشست اول: افغانستان؛ سرزمینی برای همکاری های منطقه ای

1- تحلیل تحولات موجود در افغانستان

 • ظرفیت ها، چالش ها و توانمندی های دولت وحدت ملی
 • بررسی سیاست ها و عملکردهای بازیگران داخلی در عرصه سیاسی افغانستان
 • بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان در سالهای اخیر

2- بررسی اهداف و سیاست های قدرتهای بزرگ در افغانستان

 • بررسی سیاست های و برنامه های آمریکا، روسیه، چین، هندوستان، پاکستان، ترکیه، عربستان و اتحادیه اروپا

3- ایران و افغانستان؛ بررسی طرح ها، راهکارها برای گسترش همکاری ها میان دو کشور

4-  افغانستان و همکاریهای منطقه ای

 • بررسی میزان موفقیت همکاری های منطقه ای در برپایی صلح و ثبات در افغانستان (فرایند قلب آسیا، سازمان همکاری شانگهای، اکو، سارک و غیره)

 

محور های پیش نشست دوم: پیشران و پسران های همکاری های منطقه ای در آسیای مرکزی و قفقاز

 

 1. تحلیل وضعیت موجود کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در ابعاد امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 2. اهداف و سیاست های بازیگران مهم بین‏المللی و منطقه‏ای در آسیای مرکزی و قفقاز
 3. نقش ساختار های منطقه ای (اکو، شانگهای ، سیکا و ....) در همکاری های منطقه ای
 4. ارائه طرح‏ها و راهکارهایی برای مشارکت فعال‏تر ایران در عرصه‏های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در آسیای مرکزی و قفقاز

 

محور های پیش نشست سوم: بازیگران و همکاری های منطقه ای در خلیج فارس و غرب آسیا

1- تحلیل وضعیت موجود در خلیج فارس و غرب آسیا

 • بررسی توانمندی ها و ضعف های سیاسی دولت های منطقه
 • بررسی سیاست ها و عملکردهای بازیگران داخلی و خارجی در منطقه
 • بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه و میزان موفقیت آنها در پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی
 • بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی جوامع منطقه در سال های اخیر

2- بررسی سیاست های هر یک از بازیگران اصلی

 • بررسی سیاست های آمریکا، روسیه، چین، هندوستان، پاکستان، ترکیه، عربستان و اتحادیه اروپایی در منطقه
 • بررسی میزان موفقیت همکاری های منطقه ای در برپایی صلح و ثبات در منطقه (گفت و گوهای ژنو، ناتو و فرایند استانبول، شورای همکاری خلیج فارس و غیره)

3- ارایه طرح ها و راهکارها برای مشارکت فعال تر ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه